صفحه اصلی            معرفی ستاد        اخبار            تماشاخانه        آپارات        ارتباط با ما         نقشه سایت
دوشنبه 10 دی 1397 روایت روزهای دشوار کار و زندگی در دوران جنگ خاطرات فراوانی از روزها و شــب های کار و زندگی در شرایط جنگی دارد که هرکدام از آنها به جای خود، شنیدنی است. از غذایی که در مواردی تنها نان و خرما بــود و از موش ها و گربه هایی که آنها نیز سهم‌شــان را از جیــره نان و خرما می بردند. مصطفی صالحی، زاده اصفهان به ســال 1323 در یک خانواده نفتی اســت. میگوید: پدرم کارگر شرکت نفت بود. نه تنها او، بلکه بیشتر اقوام مان هم نفتی بودند. دایی هایم، عموهایم و بسیاری دیگر. از دو ســالگی به دلیل شــغل پدر، آبادانی شدم. من فرزند اول از ۶ فرزند او بودم. از تکنیکال اســکول دیپلم فنی در رشته برق گرفتم و در بازگشت از خدمت سربازی، تکنیسین برق پالایشــگاه شدم. سال 1357مسؤول برق منازل سازمانی بودم. دو سال بعد، با شروع جنگ خانواده ام را به تهران فرستادم. سال 1360 به ستاد مرکزی پالایشــگاه تهران اعزام شدم و سال 1361 به عنوان مســؤول مولدهای برق به آبادان بازگشتم. باید ابزارهای حســاس و انبارها را از تیررس آتشباریهای دشمن خارج میکردیم. تا پایان جنگ، به صورت اقماری و با اســتفاده از لنج، به کار در پالایشگاه مشغول بودم و مسؤولیت آبرســانی و برقرسانی را برعهده داشتم. بچه های سپاه به ما نان و خرما می‌دادند و موش و گربه در اطرافمان بر سر یک تکه نان دعوا داشتند. درد مشترک سال 1370 شــورای پزشکی، همسر آقای صالحی را از سفر به آبادان منع می کند و وی به ناگزیر تقاضای انتقال به تهران را میدهد. میگوید: تا زمان بازنشســتگی ام یعنی ســال 1383 مسؤول نیروگاه پالایشگاه بودم. بیماری همسرم به شدت آزارم مــی داد. او حق بزرگی بر گردن مــن دارد. بزرگترین همراه و یاورم در زندگی بوده و متاســفانه مشکل حاد گوارشی دارد که ریشه اش عصبی است. حاصل زندگی مــن و او دو پســر و یک دختر و ۳ نوه اســت. پس از بازنشســتگی به مدت 18 ماه در شــرکت نفت پارس کار کــردم. 6 ماه کار در ایران خودرو و 3 ســال کار در پالایشگاه تبریز به عنوان مسؤول نیروگاه، مشغله های بعدی ام را تشــکیل می دهد. هم اکنون اوقات فراغتم با ورزش و مطالعه سپری میشود. زمینه مطالعه ام بیشتر کتابهای فنی اســت. انتظاری از نفت ندارم، مگر توجه به بازنشســته ها که تعدادشان کم هم نیست. امیدواریم در این زمینه گشایشــی برای همگان ازجمله خانواده من ایجاد شود.
^